Saturday, July 26, 2014

Cải cách tư pháp: còn nhiều cản ngại từ con người, qui định ...

Hồng Phong - Bảo Trâm

BLA: Đây là bài báo tôi viết chung với tác giả Bảo Trâm (nay là luật sư, giám đốc Công ty TNHH Sài Gòn luật). Tuy đã nhiều năm trôi qua kể từ ngày thực hiện bài viết này, thực trạng nền tư pháp nước ta hầu như không tiến triển bao nhiêu. Thậm chí còn có những bước lùi trong một số lĩnh vực. Uy tín của ngành tòa án ngày càng giảm sút. Trong bài viết này, tôi tâm đắc và hầu như đã ghi nguyên vẹn ý kiến của ông Trương Vĩnh Trọng (sau này là Phó Thủ tướng Chính phủ và đã về hưu năm 2011).
------------------------

Tố tụng