Saturday, October 7, 2017

Chuyện "chạy" ghế đại biểu Quốc Hội giá 1,5 triệu USD & những câu hỏi không biết hỏi ai

N
ế
p Tú L
v
n r
t n
i ti
ế
ng th
ơ
m d
o
đặ
c bi
t. Cách
đ
ây h
ơ
n 10 n
ă
m, báo Sài Gòn Ti
ế
p Th
qu
y hàng
đặ
c s
n vùng mi
n. Nh
v
y mà tôi có d
p th
ưở
ng th
c r
i mê m
n luôn t
ng h
t n
ế
p tr
ng Tú L
tr
òn l
n mà d
o th
ơ
m quy
ế
n r
ũ
.
Khi v
a
đặ
t châ
n
đế
n Tú L
, bà bá
n
l
i ng
c nhiên và
th
í
ch
th
ú v
i hì
nh
nh d
c hai bê
n
đườ
ng nhà
nh
à
gi
ã c
m, rang c
m, sà
ng
c
m và bán c
m. Nh
ng h
t c
m màu xanh r
c r
t
nhi
ên c
a màu lúa non v
a th
ơ
m v
a ng
t l
i v
a beo béo n
a.
Đ
úng là v
a ngon v
a
đẹ
p v
a lành.
n t
ượ
ng
đế
n n
i bà bán ph
qu
quy
ế
t r
ng: C
m Tú L
là c
m ngon nh
t qu
đấ
t!
th
t h
u duyên, khi tô
i
ă
n sá
ng
t
i
Đ
i
m Bay Dù L
ượ
n trê
n
đ
èo Khau Ph
th
ì
ng
c nhiên l
n n
a. Mó
n
xôi có màu ng
vàng d
o queo, thoang tho
ng th
ơ
m mùi lú
a
đ
òng, l
i có v
beo béo. Mà v
béo c
a chí
nh
h
t x
ôi n
ế
p ch
kh
ông ph
i t
th
t n
ướ
ng. V
y là l
n
đầ
u tiên PPP bi
ế
t th
êm lo
i n
ế
p m
i: Kh
u Hang.
Wow! V
y thì
ch
t
m
t c
ây lúa. Tùy và
o
độ
ch
ín. Mà pà kon ng
ườ
i dân t
c H
Mong và
Th
á
i
Mù Cang
Ch
i
đ
ã
ch
ế
bi
ế
n thành 3 lo
i s
n ph
m
ho
àn toàn khác nhau
S
n ph
m th
nh
t: KH
U M
U
C
m xanh
Khi cây lúa khum ng
n và h
t l
úa xanh còn nguyên s
a thì bà con thu ho
ch v
ch
ế
bi
ế
n thành món c
m.
R
t
ư
là k
công. T
sáng tinh m
ơ
, bà con
đ
ã
ra
đồ
ng g
t nh
ng bông lúa cò
n
đẫ
m s
ươ
ng
đ
ê
m.
Ch
n nh
ng bông lúa chín s
a.
N
ế
u lúa non quá
th
ì
kh
ông
đủ
th
ơ
m. N
ế
u h
ơ
i vàng thì c
m s
b
c
ng.
Bông lúa mang v
ph
i
đượ
c
tu
t nh
nh
àng b
ng tay. Tuy
t
đố
i không
đượ
c
đậ
p nh
ư
lúa chín làm g
o
n
ế
p. H
t l
ú
a
đượ
c r
a s
ch s
v
i n
ướ
c
để
l
a b
h
t l
ép và r
ơ
m.
Để
ráo.
Sau
đ
ó rang lúa s
a b
ng chão gang v
i l
a c
ũ
i v
a.
Kh
âu rang này quy
ế
t
đị
nh ph
n l
n ch
t l
ượ
ng d
o
và màu s
c
đẹ
p c
a c
m. Tay kh
e và
đ
iêu luy
n
đả
o
th
t
đề
u lú
a
s
a xanh trong chã
o
cho
đế
n khi ng
màu vàng thì kho
ng 30 phú
t l
à
ch
ín.
Đổ
ra
để
ngu
i. R
i m
i l
n l
ượ
t cho vào c
i giã
.
Gi
ã c
m là hì
nh
nh vui nh
n nh
t
Tú L
. Ti
ế
ng tr
con c
ườ
i
đ
ùa r
n
ng
khi ph
đạ
p chày giã c
m.
Pha l
n ti
ế
ng chày c
i thình th
ch. Vui nh
ư
h
i v
y! Lúa s
a chí
n
đượ
c giã cho
đế
n khi th
y có v
tr
u thì
l
y ra sàng x
y cN
ế
p Tú L
v
n r
t n
i ti
ế
ng th
ơ
m d
o
đặ
c bi
t. Cách
đ
ây h
ơ
n 10 n
ă
m, báo Sài Gòn Ti
ế
p Th
qu
y hàng
đặ
c s
n vùng mi
n. Nh
v
y mà tôi có d
p th
ưở
ng th
c r
i mê m
n luôn t
ng h
t n
ế
p tr
ng Tú L
tr
òn l
n mà d
o th
ơ
m quy
ế
n r
ũ
.
Khi v
a
đặ
t châ
n
đế
n Tú L
, bà bá
n
l
i ng
c nhiên và
th
í
ch
th
ú v
i hì
nh
nh d
c hai bê
n
đườ
ng nhà
nh
à
gi
ã c
m, rang c
m, sà
ng
c
m và bán c
m. Nh
ng h
t c
m màu xanh r
c r
t
nhi
ên c
a màu lúa non v
a th
ơ
m v
a ng
t l
i v
a beo béo n
a.
Đ
úng là v
a ngon v
a
đẹ
p v
a lành.
n t
ượ
ng
đế
n n
i bà bán ph
qu
quy
ế
t r
ng: C
m Tú L
là c
m ngon nh
t qu
đấ
t!
th
t h
u duyên, khi tô
i
ă
n sá
ng
t
i
Đ
i
m Bay Dù L
ượ
n trê
n
đ
èo Khau Ph
th
ì
ng
c nhiên l
n n
a. Mó
n
xôi có màu ng
vàng d
o queo, thoang tho
ng th
ơ
m mùi lú
a
đ
òng, l
i có v
beo béo. Mà v
béo c
a chí
nh
h
t x
ôi n
ế
p ch
kh
ông ph
i t
th
t n
ướ
ng. V
y là l
n
đầ
u tiên PPP bi
ế
t th
êm lo
i n
ế
p m
i: Kh
u Hang.
Wow! V
y thì
ch
t
m
t c
ây lúa. Tùy và
o
độ
ch
ín. Mà pà kon ng
ườ
i dân t
c H
Mong và
Th
á
i
Mù Cang
Ch
i
đ
ã
ch
ế
bi
ế
n thành 3 lo
i s
n ph
m
ho
àn toàn khác nhau
S
n ph
m th
nh
t: KH
U M
U
C
m xanh
Khi cây lúa khum ng
n và h
t l
úa xanh còn nguyên s
a thì bà con thu ho
ch v
ch
ế
bi
ế
n thành món c
m.
R
t
ư
là k
công. T
sáng tinh m
ơ
, bà con
đ
ã
ra
đồ
ng g
t nh
ng bông lúa cò
n
đẫ
m s
ươ
ng
đ
ê
m.
Ch
n nh
ng bông lúa chín s
a.
N
ế
u lúa non quá
th
ì
kh
ông
đủ
th
ơ
m. N
ế
u h
ơ
i vàng thì c
m s
b
c
ng.
Bông lúa mang v
ph
i
đượ
c
tu
t nh
nh
àng b
ng tay. Tuy
t
đố
i không
đượ
c
đậ
p nh
ư
lúa chín làm g
o
n
ế
p. H
t l
ú
a
đượ
c r
a s
ch s
v
i n
ướ
c
để
l
a b
h
t l
ép và r
ơ
m.
Để
ráo.
Sau
đ
ó rang lúa s
a b
ng chão gang v
i l
a c
ũ
i v
a.
Kh
âu rang này quy
ế
t
đị
nh ph
n l
n ch
t l
ượ
ng d
o
và màu s
c
đẹ
p c
a c
m. Tay kh
e và
đ
iêu luy
n
đả
o
th
t
đề
u lú
a
s
a xanh trong chã
o
cho
đế
n khi ng
màu vàng thì kho
ng 30 phú
t l
à
ch
ín.
Đổ
ra
để
ngu
i. R
i m
i l
n l
ượ
t cho vào c
i giã
.
Gi
ã c
m là hì
nh
nh vui nh
n nh
t
Tú L
. Ti
ế
ng tr
con c
ườ
i
đ
ùa r
n
ng
khi ph
đạ
p chày giã c
m.
Pha l
n ti
ế
ng chày c
i thình th
ch. Vui nh
ư
h
i v
y! Lúa s
a chí
n
đượ
c giã cho
đế
n khi th
y có v
tr
u thì
l
y ra sàng x
y c
N
ế
p Tú L
v
n r
t n
i ti
ế
ng th
ơ
m d
o
đặ
c bi
t. Cách
đ
ây h
ơ
n 10 n
ă
m, báo Sài Gòn Ti
ế
p Th
qu
y hàng
đặ
c s
n vùng mi
n. Nh
v
y mà tôi có d
p th
ưở
ng th
c r
i mê m
n luôn t
ng h
t n
ế
p tr
ng Tú L
tr
òn l
n mà d
o th
ơ
m quy
ế
n r
ũ
.
Khi v
a
đặ
t châ
n
đế
n Tú L
, bà bá
n
l
i ng
c nhiên và
th
í
ch
th
ú v
i hì
nh
nh d
c hai bê
n
đườ
ng nhà
nh
à
gi
ã c
m, rang c
m, sà
ng
c
m và bán c
m. Nh
ng h
t c
m màu xanh r
c r
t
nhi
ên c
a màu lúa non v
a th
ơ
m v
a ng
t l
i v
a beo béo n
a.
Đ
úng là v
a ngon v
a
đẹ
p v
a lành.
n t
ượ
ng
đế
n n
i bà bán ph
qu
quy
ế
t r
ng: C
m Tú L
là c
m ngon nh
t qu
đấ
t!
th
t h
u duyên, khi tô
i
ă
n sá
ng
t
i
Đ
i
m Bay Dù L
ượ
n trê
n
đ
èo Khau Ph
th
ì
ng
c nhiên l
n n
a. Mó
n
xôi có màu ng
vàng d
o queo, thoang tho
ng th
ơ
m mùi lú
a
đ
òng, l
i có v
beo béo. Mà v
béo c
a chí
nh
h
t x
ôi n
ế
p ch
kh
ông ph
i t
th
t n
ướ
ng. V
y là l
n
đầ
u tiên PPP bi
ế
t th
êm lo
i n
ế
p m
i: Kh
u Hang.
Wow! V
y thì
ch
t
m
t c
ây lúa. Tùy và
o
độ
ch
ín. Mà pà kon ng
ườ
i dân t
c H
Mong và
Th
á
i
Mù Cang
Ch
i
đ
ã
ch
ế
bi
ế
n thành 3 lo
i s
n ph
m
ho
àn toàn khác nhau
S
n ph
m th
nh
tôiấ
t: KH
U M
U
C
m xanh
Khi cây lúa khum ng
n và h
t l
úa xanh còn nguyên s
a thì bà con thu ho
ch v
ch
ế
bi
ế
n thành món c
m.
R
t
ư
là k
công. T
sáng tinh m
ơ
, bà con
đ
ã
ra
đồ
ng g
t nh
ng bông lúa cò
n
đẫ
m s
ươ
ng
đ
ê
m.
Ch
n nh
ng bông lúa chín s
a.
N
ế
u lúa non quá
th
ì
kh
ông
đ


th
ơ
m. N
ế
u h
ơ
i vàng thì c
m s
b
c
ng.
Bông lúa mang v
ph
i
đượ
c
tu
t nh
nh
àng b
ng tay. Tuy
t
đố
i không
đượ
c
đậ
p nh
ư
lúa chín làm g
o
n
ế
p. H
t l
ú
a
đượ
c r
a s
ch s
v
i n
ướ
c
để
l
a b
h
t l
ép và r
ơ
m.
Để
ráo.
Sau
đ
ó rang lúa s
a b
ng chão gang v
i l
a c
ũ
i v
a.
Kh
âu rang này quy
ế
t
đị
nh ph
n l
n ch
t l
ượ
ng d
o
và màu s
c
đẹ
p c
a c
m. Tay kh
e và
đ
iêu luy
n
đả
o
th
t
đề
u lú
a
s
a xanh trong chã
o
cho
đế
n khi ng
màu vàng thì kho
ng 30 phú
t l
à
ch
ín.
Đổ
ra
để
ngu
i. R
i m
i l
n l
ượ
t cho vào c
i giã
.
Gi
ã c
m là hì
nh
nh vui nh
n nh
t
Tú L
. Ti
ế
ng tr
con c
ườ
i
đ
ùa r
n
ng
khi ph
đạ
p chày giã c
m.
Pha l
n ti
ế
ng chày c
i thình th
ch. Vui nh
ư
h
i v
y! Lúa s
a chí
n
đượ
c giã cho
đế
n khi th
y có v
tr
u thì
l
y ra sàng x
y c

Ls. Trần Hồng Phong


Mấy ngày qua, báo chí đưa tin, dư luận quan tâm về việc tại phiên toà xét xử vụ án doanh nhân, nguyên đại biểu QH Châu Thị Thu Nga (về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản) chiều ngày 5/10/2017, từ câu hỏi của luật sư, bị cáo Nga đã hai lần xin khai về khoản tiền 1,5 triệu USD  "chạy" một ghế đại biểu Quốc hội, nhưng đều bị chủ tọa phiên toà không cho phép. Xung quanh sự kiện này, tôi có vài câu hỏi, hay suy nghĩ, chẳng biết hỏi ai.

Ghế đại biểu Quốc Hội có thể mua - bán hay sao, nhằm mục đích gì? (ảnh minh hoạ)


Nội dung sự việc:

Theo thông tin trên báo chí, trong phần tham gia xét hỏi, luật sư Hoàng Văn Hướng bào chữa cho bị cáo Châu Thị Thu Nga đặt câu hỏi cho bà Nga về khoản tiền 1,5 triệu USD (khoảng 30 tỉ đồng) mà trước đó bà Nga đã có lời khai dùng tiền này để "chạy" ghế đại biểu QH. 

Cụ thể, luật sư Hướng hỏi: "Trong cáo trạng và các tài liệu chứng cứ có nêu bà đã chuyển khoảng 1,5 triệu USD để "chạy" vào ĐBQH, có khoảng 4 bút lục, bà có luận giải như thế nào về vấn đề này? Có việc chạy ĐBQH không? Bà có thay đổi lời không? Bà trình bày lại cho hội đồng xét xử và mọi người cùng nghe".

Trên báo Tuổi Trẻ đã mô tả khá hấp dẫn như sau: 

"Luật sư vừa dứt lời thì chủ tọa phiên tòa lập tức lưu ý: "Đối với khoản tiền luật sư vừa nói, nó nằm trong số tiền hơn 157 tỉ đồng mà cơ quan điều tra đã tách ra và không nằm trong phạm vi vụ án này".

Sau khi nghe tòa nhắc nhở luật sư, bà Nga nói: "Thưa HĐXX, tôi xin nói một câu thôi ạ".

Đúng lúc đó, âm thanh trong phòng dành cho phóng viên theo dõi xử án bị ngắt khoảng 35 giây.

Khi âm thanh được mở lại, chủ tọa đang đọc lại phần nội dung trong cáo trạng về quyết định tách số tiền hơn 157 tỉ đồng chi không có chứng từ của bà Châu Thị Thu Nga. Trong số này, bà Nga khai đã chi gần 50 tỉ đồng để "chạy" dự án và chạy ĐBQH. Cơ quan cảnh sát điều tra đã lấy lời khai của những người mà bà Nga khai đã đưa tiền, nhưng những người này đều không thừa nhận. Tiến hành đối chất, bà Nga và những người liên quan đều giữ nguyên lời khai của mình. Do thời hạn điều tra đã hết, nên ngày 9-6-2017 Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định tách nội dung này để điều tra làm rõ.


Sau khi luật sư đã thẩm vấn xong, bà Nga còn tiếp tục nán lại vành móng ngựa xin được trả lời câu hỏi về khoản chi 1,5 triệu USD để "chạy" ĐBQH của luật sư nhưng chủ tọa phiên tòa yêu cầu bà về chỗ".

Cũng theo báo Tuổi Trẻ, sau phiên toà luật sư Hoàng Văn Hướng cho biết:  "Về nguyên tắc pháp luật tố tụng hình sự, khi đánh giá chứng cứ tại phiên tòa thì HĐXX cần đánh giá công khai và toàn diện các chứng cứ buộc tội và gỡ tội. Chi tiết 1,5 triệu USD mà bà Nga khai chạy ĐBQH đã có trong hồ sơ vụ án, có trong cáo trạng thì cần phải được xét hỏi để qua đó HĐXX có thể đánh giá khách quan và đúng đắn".
Còn thẩm phán Nguyễn Thị Xuân Thu, chủ tọa phiên tòa cho biết HĐXX không ngăn cản bà Nga khai. Mà: "Vấn đề mà luật sư hỏi đã được cơ quan điều tra tách ra rồi nên không thuộc phạm vi xét xử của vụ án này, HĐXX nhắc để không làm mất thời gian, sau đó luật sư không hỏi chứ không phải bị cáo khai mà chủ tọa không cho khai" - bà Thu nói.

........

Bình luận của luật sư Trần Hồng Phong:

1. Trách nhiệm phát hiện, làm rõ, điều tra và xử lý các hành vi có dấu hiệu phạm tội là trách nhiệm luật định của các cơ quan tiến hành tố tụng, trong đó có Toà án. Những dấu hiệu về tội phạm xuất phát từ các nguồn sau đây: lời khai của bị can, bị cáo trong quá trình điều tra, xét xử vụ án, đơn từ khiếu nại tố cáo của công dân, thông tin trên báo chí, dư luận xã hội (trên mạng xã hội) ... vv - gọi chung là "thông tin có dấu hiệu về tội phạm". Những thông tin này có thế xuất hiện, phát sinh bất kỳ lúc nào, bất kỳ ở đâu. Ví dụ trước đây từng có trường hợp ngay tại pháp trường, trước khi bị thi hành án tử hình, một tử tù đã bất ngờ xin khai báo về hành vi phạm tội thuộc dạng đặc biệt nghiêm trọng của một người khác. Khi đó, việc thi hành án tử đã được dừng lại, để cơ quan điều tra có cơ hội xác minh, làm rõ những thông tin tố giác này, tránh bỏ lọt tội phạm.

2. Trên thực tế, đã có rất nhiều vụ án hình sự, khi tại phiên toà, từ lời khai của các bị cáo thể hiện liên quan đến dấu hiệu phạm tội của người khác, Hội đồng xét xử đã thẩm vấn sâu, sau đó yêu cầu VKS và CQĐT điều tra, làm rõ theo hướng xem xét về mặt trách nhiệm hình sự đối với những người có "liên quan" đó. Cụ thể và gần đây nhất, tại phiên toà sơ thẩm xét xử các bị cáo là lãnh đạo ngân hàng Oceanbank cuối tháng 9/2017 vừa qua (vụ án Hà Văn Thắm và các đồng phạm), từ lời khai của các bị cáo, Hội đồng xét xử đã kiến nghị CQĐT làm rõ trách nhiệm của một số cá nhân đang "ở ngoài" vụ án.

3. Không riêng gì trong vụ án hình sự, mà ngay cả trong vụ án dân sự, khi trong lời khai, tài liệu do các bên cung cấp, nếu phát hiện hay cho rằng có dấu hiệu hình sự, Toà án vẫn có thể kiến nghị, chuyển hồ sơ vụ án qua CQĐT để điều tra, làm rõ. Bản thân tôi hiện nay (tháng 9/2017) đang là luật sư bào chữa trong một vụ án hình sự có nguồn gốc như vậy. Từ việc một doanh nghiệp vay tiền của ngân hàng Vietcombank và bị ngân hàng kiện đòi nợ, Toà dân sự TAND tỉnh X (xin được phép không nêu rõ tên vì lý do tế nhị) đã chuyển hồ sơ sang CQĐT, đề nghị điều tra làm rõ việc bị đơn (doanh nghiệp) có dấu hiệu "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

4. Thế nên, việc thẩm phán chủ toạ phiên toà không cho bị cáo Châu Thị Thu Nga khai báo tại toà, về một nội dung có thể nói là rất nghiêm trọng, có dấu hiệu liên quan đến tội phạm rất nghiêm trọng (kể cả trong trường hợp lời khai đó là không đúng sự thật), cùng với việc loa phát thanh tại toà bị tắt - dù có đưa ra bất kỳ lý do gì, rõ ràng đều không ổn, gượng gạo. Thể hiện một sự né tránh, "sợ hãi" vô hình nào đó.

Dưới đây là một vài thắc mắc, mà tôi suy nghĩ, cảm nhận, mà chẳng biết hỏi ai? 

- Đại biểu QH là một vị trí phụ thuộc vào phiếu bầu của người dân, chứ không phải là một chức vụ quan chức. Vậy thì làm sao có thể mua "chạy" được - như lời của bị cáo Châu Thị Thu Nga? Hay nói ngược lại: ghế đại biểu QH có thể mua - bán hay sao? Nếu đó là sự thật, thì kinh khủng quá! suy thoái quá!

- Vô lý hay hợp lý? Đại biểu QH không phải là một công việc có lương bổng cao, cũng không làm gì ra tiền, mà thậm chí phải "hy sinh" rất nhiều thời gian, mỗi năm nhiều tháng cho việc tham dự các kỳ họp QH, tiếp xúc cử tri ... vv. Thế thì tại sao bà Châu Thị Thu Nga lại chấp nhận bỏ ra một số tiền khổng lồ trên 30 tỷ đồng, để "mua" cái ghế không sung sướng ấy, trong khi biết rõ là nếu việc bị lộ, thì cả hai bên (đưa và nhận tiền "chạy") đều sẽ bị xử tội rất nặng? Hay là đối tượng nhận tiền ấy (giả sử việc mua là có thật) phải thuộc dạng "súng bắn không trúng được"?

- Có người nói đại biểu QH tuy không trực tiếp có tiền, nhưng có cơ hội làm quen, tiếp xúc, chụp hình, thân cận với các quan chức cấp cao trong toàn nước VN (chủ tịch, bí thư các tỉnh thành), các bộ trưởng, thứ trưởng, lãnh đạo cấp siêu cao của đảng (đều có chân trong Quốc Hội). Đây là những cơ hội "tuyệt vời và đáng giá", từ "bệ phóng" này có thể thu lợi rất nhiều, thế nên cái giá 30 tỷ đồng không cao. Điều ấy có đúng chăng? Đó là sự khôn ngoan quỷ kế chăng?

-  Nếu lời khai của bà Châu Thị Thu Nga là không có căn cứ (tức không có chuyện chạy ghế QH 1,5 triệu USD), thì bà này, về nguyên tắc, đã có hành vi "vu khống" - cũng chính là một hành vi phạm tội được quy định tại Bộ luật hình sự. Vậy tại sao cơ quan điều tra không khởi tố vụ án vu khống đối với bà Nga nhỉ? Biết đâu trong quá trình điều tra, sẽ làm rõ không có chuyện vu khống, mà chuyện chi tiền mua ghế là có thật thì sao? Mà có như vậy mới công bằng, tránh lọt người, lọt tội, đấu tranh chống tham nhũng. Khó hiểu thật.

.........