Saturday, September 20, 2014

Qui tắc đạo đức luật sư: Thông tin và bí mật thông tin

Luật sư Trần Hồng Phong

Luật sư có quyền bảo mật thông tin khách hàng đến đâu để không phạm vào tội "không tố giác tội phạm"?
-----------------------------

Tố tụng