Tuesday, August 5, 2014

Tuyên ngôn của đảng cộng sản - C. Mác, Ph. Ăng Ghen nêu quan điểm "dùng bạo lực lật đổ toàn bộ trật tự xã hội hiện có"

BLA: Tuyên ngôn của đảng cộng sản là một tác phẩm siêu việt do hai nhà tư tưởng, đồng thời là lãnh tụ cộng sản - Các Mác và Ăng Ghen viết, xuất bản lần đầu bằng tiếng Đức tại London (Anh) tháng 2 năm 1948. Tác phẩm này được ông Lê Nin (lãnh tụ Liên Xô, đã sụp đổ) đánh giá là "Cuốn sách mỏng đó có giá trị bằng nhiều pho sách dày: toàn thể giai cấp vô sản có tổ chức và đang chiến đấu của thế giới văn minh, cho đến ngày nay, sống và hoạt động nhờ có tinh thần của cuốn sách đó" (Nói thiệt là siêu việt quá, tui hiểu không nổi!). Một ý tưởng (hay lý tưởng) táo bạo trong tư tưởng của hai ông này là nêu quan điểm "dùng bạo lực lật đổ toàn bộ trật tự xã hội hiện có"!. 

Cụ thể, trong chương cuối của tác phẩm (chương IV), hai ông Mác và Ăng Ghen viết về Thái độ của những người cộng sản đối với các đảng đối lập. Theo đó, hai ông này khẳng định như sau:Tóm gọn lại là:

Người cộng sản chẳng hạ mình, mà công khai tuyên bố rằng chỉ có thể đạt được mục đích của mình bằng cách: Dùng bạo lực lật đổ toàn bộ trật tự xã hội hiện có. Trong cuộc cách mạng cộng sản chủ nghĩa, những người vô sản không mất gì hết, ngoài xiềng xích trói buộc họ và họ giành được cả thế giới cho mình.

Dưới đây là ảnh chụp bìa sách, phần chú thích và toàn bộ chương IV Tuyên ngôn của đảng cộng sản do Nhà xuất bản Sự Thật (Hà Nội) in lại lần thứ 9 năm 1975 và được Ban tuyên huấn thành ủy TP.HCM tái bản 30.000 cuốn tháng 12/1975.

Mời quý vị cùng nghiên cứu, học tập.

------------------------
------------------

Bài liên quan: